Kontakt 696 088 649

Darmowa dostawa przy zakupie powyżej 299zł

Warunki sprzedaży w sklepie internetowym natur-vita.pl

I. Postanowienia ogólne.

1. Warunki oznaczają Warunki sprzedaży w sklepie internetowym natur-vita.pl.

2. Sprzedawcą jest Jolanta Firmanty, Natur-vita, ADAMA MICKIEWICZA 18, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, numer NIP 6611051314, numer REGON 290237504, adres korespondencyjny ADAMA MICKIEWICZA 18, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, powiat ostrowiecki, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, adres e-mail biuro@natur-vita.pl .

3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

4. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.

5. Cena sprzedaży to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich.

5. Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

7. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Warunków. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wypełniając formularz stanowiący załącznik do Warunków i wysyłając go na adres o którym mowa wyżej. W sprawach nieuregulowanych Warunkami dotyczących odstąpienia Konsumenta od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z 2014 r. z późn. zm.).

8. Uprawnienie o którym mowa w pkt. I.7 niniejszych Warunków nie przysługuje Konsumentowi w przypadku o którym mowa w pkt. IV.9 niniejszym Warunków.

II. Rejestracja Klienta.

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient może dokonać rejestracji w Sklepie internetowym.

2. Rejestracja klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.

3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

4. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Warunkami i je akceptuje w całości

5. Sprzedawca zastrzega sobie do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

III. Dane osobowe.

1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) adres zamieszkania,

d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

d) telefon kontaktowy.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

IV. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi.

1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w systemie informatycznych Sklepu internetowego.

2. Przedstawione ceny sprzedaży produktów lub świadczenia usług są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży lub świadczenia usług w Sklepie internetowym.

3. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

4. Przed zakończeniem składania zamówienia Klient otrzymuje informację o warunkach dostawy w zależności od wybranego sposobu dostawy.

5. Cena sprzedaży lub cena za świadczoną usługę może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej złożonej oferty zakupu.

7. Warunkiem realizacji zamówienia rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta lub rozpoczęcie świadczenia usługi jest zaksięgowanie ceny sprzedaży lub ceny za świadczenia usługi wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem.

8. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.

9. Klient zamawiając usługę oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji świadczenia przed upływem terminu o którym mowa w pkt. I.7 niniejszym Warunków.

V. Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

a) określenie reklamowanego produktu,

b) określenie stwierdzonych wad,

c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Warunków. Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.

4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pocztowych lub kurierskich za pobraniem.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Warunków z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydania przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.

4. W przypadku zmiany Warunków Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej. Zmienione Warunki obowiązują po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Warunków. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Warunków nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującymi Warunkami.

5. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.

6. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.

7. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

8. W sprawach nieuregulowanych Warunkami znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.

9. Warunki nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Warunków które te prawa mogłyby ograniczać.

DANE KONTAKTOWE

Firma Natur-vita

696 088 649
biuro@natur-vita.pl
27-400 Ostrowiec Św., ul. Mickiewicza 18 Czynne pon-pt 9-17, sobota 9-14

twityt face gplus

FORMULARZ KONTAKTOWY


preloader